PUBLIKACJE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA NAUK PRAWNYCH


1. Sytuacja majątkowa małżonków w prawie rzymskim antycznym, Rocznik Nauk Prawnych Tom XVIII, numer 2 – 2008, Lublin 2008, ISNN 1507-7896

2. Uprawnienia do środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych po zmarłym małżonku w świetle obowiązujących i proponowanych regulacji (w:) Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – TNOiK , Rzeszów 2008, ISBN 978-83-61312-24-6

3. Ustroje majątkowe małżonków w Polsce na przestrzeni wieków XIII-XIX. Zarys problematyki, Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria prawnicza – prawo 8, Rzeszów 2009. ISNN 1643-0484,1730-3508

4. Zagrożenia małżonka w świetle ustawy o emeryturach kapitałowych, (w:) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie,Radom 2011, ISBN 978-83-62491-08-7


PUBLIKACJE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA NAUK PRAWNYCH


MONOGRAFIE I POZYCJE KSIĄŻKOWE;

1. Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym, CH-Beck, Warszawa 2013 r. ss. 226. (25)

recenzenci; prof. dr hab. H.Cioch, dr hab. T.Sokołowski prof UAM. ISBN: 978-83-255-5111-7, 

wydanie II (znacząco zmodyfikowane) - w druku

2.  Instytucje prawa rodzinnego (red.J.M.Łukasiewicz), Wolters Kluwer, Warszawa 2014 r., ss.356 (s. 19-24,  48-184, 202-216, 281-335), (wsp. dr hab. prof. UR S.Grobel, Kier.USC J.Wiktor, mgr R.Łukasiewicz) Recenzent: dr hab. prof. UKSW Grzegorz Jędrejek ISBN:978-83-264-3349-8,

Recenzja monografii ukazała się także w; T.Dąbrowski, Rocznik Samorządowy 4/2015, s.290-293.

3. Instytucje prawa rzeczowego (red.J.M.Łukasiewicz) Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 424 (autorstwo -1-121, 133-166, 169-206, 230-241, 268-280) , (wsp. dr hab.J.Widło, ref.sąd.M.Antas, mgr R.Łukasiewicz). Recenzent; dr hab. prof. nadzw. Adam Bieranowski, ISBN 978-83-8092-272-3


ARTYKUŁY I GLOSY;


1. Dziecko jako dziedzic i zarządca majątku oprawnego w polskim prawie ziemskim wieku czternastego - zarys problematyki, Rocznik Nauk Prawnych KUL tom XXII, nr 4/ 2012, s.221-237. (6) ISNN 1507-7896 (zob. link)

2. Kilka słów o stosunkach rodzinno-prawnych podstawowych zaleznych i oderwanych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego - Seria Prawnicza, zeszyt 77/2013, Prawo 12, s.45-56.(6) ISNN 1643-0484,1730-3508 (zob.link) 

3. Pytanie o zasadność causa wspólnoty życiowej przy czynnościach przysparzających pomiędzy konkubentami, Studia Prawnicze. Kwartalnik. PAN,nr 1/ 2013, s.113-130. (6) ISNN 0039-3312 

4. Formalno-prawne obowiązki nupturienta wynikające z treści art.3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [w:] R.Sztychmiler, J.Krzywkowska (red.) Jak przygotować do małżeństwa?, Olsztyn 2013, s.267-288, (wsp. Z.Orłowska)(5), ISBN 978-83-62383-26-9 (zob.link)

5. Rozdział IV - Naczelne zasady mediacji [w:]  J.Plis, A.M.Arkuszewska (red.) Zarys metodyki pracy mediatora, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s.73-94ISBN: 978-83-264-3282-8

6. Cechy prawne domownika na gruncie obecnie obowiązujących regulacji cywilnoprawnych [w:] Iwona Ramus (red.) Obrót powszechny 

i gospodarczy - problemy cywilnoprawne (recenzent dr hab. M.Załucki, prof AK, dr hab. A.Zieliński, prof. WPiA), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, 98-116. ISBN: 978-83-7780-961-7

7. Kompleksowe ujęcie spawy rodzinnej w ugodzie mediacyjnej, Kwartalnik ADR nr 4 (28)/2014, s.37-47. ISNN 1898-942X (5)

8. Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporządzenia Rady (WE) z 18 grudnia 2008 roku - 4/2009 - część I (wsp.M.Aksamitowska-Kobos), MP 2015, nr 18, s.972-978, (zob link) -7p.

9. Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii na podstawie rozporządzenia Rady (WE) z 18 grudnia 2008 roku - 4/2009 - część II (wsp.M.Aksamitowska-Kobos), MP 2015, nr 19, 1021-1027, (zob. link) - 7p
10. Podstawy obowiązku alimentacyjnego na gruncie art 144 § 1 kro [w:] M.Nazar (red.) Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, 219-231. (zob.link)
11. Strony stosunku alimentacyjnego - zarys problematyki [w:] J.M.Łukasiewicz, I.Ramus (red.) Prawo alimentacyjne; zagadnienia systemowe i proceduralne , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-288-1, s.106-125.
12. Egzekucja alimentów z Anglii na podstawie przepisów wspólnotowych (wsp.M.Aksamitowska-Kobos) [w:] J.M.Łukasiewicz, I.Ramus (red.) Prawo alimentacyjne; zagadnienia systemowe i proceduralne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2015, ISBN 978-83-8019-288-1, s.292-301.
13. Dwugłos w sprawie pojęcia świadczenia w polskim prawie cywilnym - wymogi świadczenia, (wsp. M.Antas), Zeszyty Prawnicze UKSW 2015, z.4, s.5-23. (zob. link) (13)
14. Świadczenie alimentacyjne w kontekście problematyki czynności prawnych przysparzających (wsp.M.Antas) [w:] J.M.Łukasiewicz, I.Ramus (red.) Prawo alimentacyjne; zagadnienia materialne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-288-1, s.29-46.  
15. Dwugłos w sprawie pojęcia świadczenia w polskim prawie cywilnym - charakter prawny spełnienia świadczenia (wsp.M.Antas), Zeszyty Prawnicze UKSW 2016, z.2. s.103-121.- 13p (zob.link)
16. Rozgraniczenie i podział nieruchomości - zarys problematyki , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015, z.17 s.27-48, -7p
17. Problem kolizji przepisów kc i kro w sprawie zasad zarządu przedsiębiorstwem nabytym lub utworzonym przez małżonków ze środków mieszanych, OSAP 2015, t.13, z.4, s.75 i n.
18. Uwagi na temat umowy alimentacyjnej i kontraktów quasi-alimentacyjnych [w:] Z.Kuniewicz, D.Sokołowska (red.) Prawo kontraktów, Warszawa 2017, s.26-269.
19. Egzekucja zasądzonych w Polsce alimentów na terenie USA na przykładzie stanu Illinois oraz New York. (wsp.M.Aksamitowska-Kobos), MP 12/2016, s.644-654 (zob.link)
20. Pokrewieństwo prawne nasciturusa - głos w dyskusji [w:] J.Mazurkiewicz, P.Mysiak (red.) Nasciturus pro iam nato habetur : o ochronę dziecka poczętego i jego matki, Wrocław 2017 ,s.134-146. (zob.link)
21.Uwagi na temat nabycia udziału spółkowego w spółce jawnej do majątku wspólnego małżonków [w:] Z.Kuniewicz, K.Malinowska-Woźniak (red.) Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Warszawa 2016, s.198-214. 
22. Uwagi na temat pieczy naprzemiennej [w:] J.M.Łukasiewicz, A.M.Arkuszewska, A.Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Toruń 2017, s.374-291.
23. Nieistnienie małżeństwa - rozważania ogólne na podstawie wybranych poglądów [w:] A.M.Arkuszewska, A.Kościółek, J.M.Łukasiewicz (red.) Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Toruń 2017. s.115-133.
24. Ewolucja stosunku alimentacyjnego (w:) E.Pływaczewski, J.Bryka (red.) Księga jubileuszowa prof. M. Goettela ...
25. Tajemnica danych identyfikujących rodziców biologicznych przysposobianego w aspekcie porównawczo-prawnym (wsp.R.Łukasiewicz) (w:) L.Wilk (red.) Tajemnica w prawie, Bielsko-Biała 2016, (po recenzji - w druku)
26. Problem stosowania najważniejszych aktów prawa alimentacyjnego międzynarodowego w relacjach polsko-hiszpańskich w kontekście egzekucji alimentów na rzecz przebywającego w Polsce dziecka od zobowiązanego przebywającego w Hiszpanii (wsp.M.Aksamitowska-Kobos), Studia Iuridica UW, zakwalifikowany do druku
27. Alimentacja dziecka w Japonii wobec działań rozwodowych rikon katsudo - przesłany do recenzji
28. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20.12.2015 r., sygn. akt II Ca 650/13 (wsp. M.Antas), Rodzina i Prawo - druku
29. Rodzina zastępcza - uwagi teoretycznoprawne, Studia iuridica lublinensia, - w recenzji
30. Władza rodzicielska nad pasierbem - ujęcie modelowe na przykładzie brytyjskiego ustawodawstwa (wsp.W.Kosior), Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego  - w recenzji
31. Zarząd środkami o specjalnym przeznaczeniu w zakresie zarządu majatkiem dziecka (w:) J.M.Łukasiewicz, M.Załucki, Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, Toruń 2018, w przygotowaniu...
32. Ochrona własności w chińskim porządku prawnym (wsp.M.Łągiewska),... 
33. Egzekucja alimentów od zobowiązanego przebywającego we Włoszech na podstawie rozporządzenia Rady (WE) z 18 grudnia 2008 – rozporządzenia 4/2009,  w przygotowaniuSPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
1. Sprawozdanie z konferencji „Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym” 7-8 listopad 2016 Uniwersytet Rzeszowski, Rodzina i Prawo 2017, nr 38, s. 111-144.

INNE PUBLIKACJE;
1. Hasła; m.in. Abgabe f , Anerkenntnis n , Angehöriger m, Annahme an Kindes statt , Ausmaß n der Pflege und Erziehung des minderjährigen Kindes, Base f, Bedürfnis n, Begegnung f ,  Ehegatten pl, eheliche Lebensgemeinschaft, eheliches Kind , Haushaltsgemeinschaft f, Schädigungsabsicht f, (oraz inne; w sumie 150 haseł) [w:]  J.Olszewski (red.) Glossar des ABGB mit angefiihrten Zitaten, Rzeszów-Wiedeń 2014

2. Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, tom I - Część ogólna i Prawo rzeczowe (red.J.M.Łukasiewicz, M.Antas) 

(współautor; M.Antas, M.Bogdan, P.Mazur, K.Sala), Rzeszów 2016, ss. 485

3. Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, tom II - Zobowiązania i Spadki (red. J.M.Łukasiewicz, M.Antas)

(współautor: M.Antas, M.Bogdan, P.Mazur, K.Sala), Rzeszów 2016, ss. 691 

4. Ochrona przeciwpożarowa budynków ; hasło (wsp. J.J.Skoczylas)  [w:] J.J.Skoczylas (red.) Wielka Encyklopedia Prawa, Prawo ratownicze, Warszawa 2017. 


REDAKCJE NAUKOWE

1. Instytucje prawa rodzinnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 -recenzent prof. UKSW dr hab. G.Jędrejek

2. Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, tom I, Adam Marszałek, Toruń 2015 ISBN 978-83-8019-288-1, (wsp.red.I.Ramus) - recenzent; dr hab. I.Gil, prof. UKSW dr hab. G.Jędrejek, dr hab. W. Morawski, dr hab. H. Paluszkiewicz, prof. KUL dr hab. M. Pyter, prof. UKSW dr hab. A. Tarwacka, dr hab. P. Telusiewicz,

3.  Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne, tom II, Adam Marszałek, Toruń 2015 ISBN 978-83-8019-289-8, (wsp.red.I.Ramus) - recenzent - prof. UW-M dr hab. A. Bieranowski, dr hab. I. Gil, prof. UKSW dr hab. G. Jędrejek, prof. zw. dr hab. A. Lichorowicz, dr hab. P. Mostowik, dr hab. P. Telusiewicz ,

4. Instytucje prawa rzeczowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 recenzent prof nadzw. dr hab. A.Bieranowski

5. Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, tom I - Część ogólna i Prawo rzeczowe (wsp.red. M.Antas), Rzeszów 2016, ss.485. 

6. Kodeks Cywilny w uchwałach Sądu Najwyższego, tom II - Zobowiązania i Spadki (wsp.red. M.Antas), Rzeszów 2016, ss.691. 

7. Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym (wsp.red. A.M.Arkuszewska, A.Kościółek), Rzeszów 2017. - recenzent - prof. dr hab. W.Dajczak (UAM), prof. dr hab. A.Olejniczak (UAM), prof. UwB A.Doliwa, prof. dr hab. P.Niczyporuk, prof. dr hab. P.Telusiewicz, prof. dr hab. M.Walasik, prof. KUL dr hab. H.Witczak, prof. UR dr hab. R.Świrgoń-Skok, dr hab. J.Mucha (UAM), ss. 559.


PUBLIKACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM
1. The character of alimony benefit of increment, Law and Forensic Science, Volume 10, 30th December 2015, s.92-102 (wsp.M.Antas) (
link)-4p

2. An agreement as the source of parental responsibility over a stepchild – a model approach on the example of british legislation, Law and Forensic Science, (wsp. W.Kosior)
3. The meaning of causality of legal acts in the polish civil law, Silesian Journal of LegalStudies - w recenzji

4. Family Law in Poland (wsp. W.Kosior), Rzeszów...., ss. - w druku


WYGŁOSZONE REFERATY:

 • 1. Zagrożenia małżonka w świetle ustawy o emeryturach kapitałowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”, Radom 17 marca 2011 roku - Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej,
 • 2. Problem kolizji przepisów kc i kro w sprawie zasad zarządu przedsiębiorstwem nabytym lub utworzonym przez małżonka za środki mieszane, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  nt."50 lat kodeksu cywilnego", Kraków  15/16 kwietnia 2014 r.- Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Opolski,  
 • 3. Mediacje rodzinne jako przedmiot ugody mediacyjnej, II Euroregionalna Konferencja Naukowa "Mediacja - między teorią a praktyką, Rzeszów 15 maja 2014 r. - Uniwersytet Rzeszowski oraz Związek Euroregion Karpacki,  
 • 4. Podstawy obowiązku alimentacyjnego wobec pasierba, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Prawo cywilne - stanowienie, stosowanie, wykładnia - w 100 rocznicę urodzin prof.J.Ignatowicza, Lublin 20-21 listopad 2014 r. - UMCS.
 • 5. Egzekucja alimentów z Wielkiej Brytanii w świetle przepisów rozporządzenia 4/2009, Ogólnopolskie seminarium naukowe - Alimenty w teorii i praktyce, Rzeszów 20 marzec 2015 r., UR.
 • 6. Pojęcie domownika na gruncie regulacji cywilnoprawnych, Ogólnopolska konferencja naukowa, prawo cywilne - wczoraj i dziś, Lublin 21 kwietnia 2015 r., KUL
 • 7. Tajemnica danych identyfikujących rodziców biologicznych przysposobionego w perspektywie prawnoporównawczej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Tajemnice w prawie, 8 maja 2015 r., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej,
 • 8. Kauzalność świadczenia alimentacyjnego w polskim prawie rodzinnym, Annual International Conference on comparative law - Law of obligations surrounded by other normative system, 6-7 listopad 2015 r., Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, 
 • 9. Pokrewieństwo prawne nasciturusa - Nasciturus pro iam nato habetur, o ochronę dziecka poczętego i jego matki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Uniwersytet Wrocławski, 20 listopad 2015. 
 • 10. Ewolucja stosunku alimentacyjnego - Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej, Międzynarodowa Konferencja naukowa - Supraśl - Uniwersytet Białostocki- Wydział Prawa -  19-21 maja 2016 
 • 11. Uwagi na temat umowy alimentacyjnej i kontraktów quasi-alimentacyjnych - VI Zjazd Cywilistów - Prawo kontraktów - Ogólnopolska konferencja Naukowa, 21-23 września 2016, Szczecin - Międzyzdroje - Uniwersytet Szczeciński
 • 12. Uwagi na temat pieczy naprzemiennej - Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym - Ogólnopolska Konferencja Naukowa 7-8 listopad 2016, Uniwersytet Rzeszowski
 • 13. Alimentacja dziecka w Japonii wobec działań rozwodowych rikon katsudo - przyczynek do refleksji nad naturą instytucji rodzinno-prawnych dla polskiego badacza prawa, IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki 17-19 maja 2017 Toruń, Towarzystwo Azji i Pacyfiku -Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • 14. Władza rodzicielska nad pasierbem - ujęcie modelowe na przykładzie brytyjskiego ustawodawstwa, Evolution of Law SWPS Warszawa 9 czerwca 2017 r.
 • 15. Zarząd środkami o szczególnym przeznaczeniu w zakresie zarządu majatkiem dziecka,  Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, ogólnopolska konferencja naukowa 9-10 listopada 2017 - Uniwersytet Rzeszowski

Seminaria naukowe
1. Zarząd środkami o specjalnym przeznaczeniu, seminaria naukowe PAN w Poznaniu, 29 maj 2017 r., 
Kreator strony - przetestuj