- ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGOWYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
- UNIWERSYTET RZESZOWSKI -
Adiunkt 
dr Jakub M. Łukasiewicz 

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zakład Prawa Cywilnego
pokój 10, ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów
kontakt dla studentów; familiae2016@gmail.com
kontakt; j.m.lukasiewicz@wp.pl


Dorobek naukowy znajduje się w zakładce "dorobek naukowy"
Czynny udział w konferencjach znajduje się w zakładce "dorobek naukowy"
Aktywność naukowa
 • 15 maja 2012 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej  na KUL pt.
          "Cywilnoprawna współzależność i odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków w prawie polskim"
 • 5 czerwca 2012 r. uchwałą Rady Wydziału  KUL uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych o specjalności prawo cywilne.                  
            Promotorem rozprawy był Ks. Arp. dr hab. Andrzej Dzięga prof. KUL, 
            zaś recenzentami: dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. UAM oraz Prof. dr hab. Henryk Cioch (UMCS).

Otrzymane nagrody_i wyróżnienia
 • 25 stycznia 2007 r. wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Dyplomem Uznania 
 • 4 czerwca 2014 r. nagrodzony przez Rektora Uniwersytety Rzeszowskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje w strukturze UR
 • 1 październik 2002 r. rozpoczęcie studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • 1 października 2006 r. przystąpienie do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego jako konsultant 
          w sekcji prawa cywilnego
 • 1 październik 2006 r. uzyskanie statusu studenta-stażysty – w ramach wolontariatu – celem prowadzenia zajęć 
           z zakresu prawa bankowego
 • 12 grudnia 2006 r. obrona pracy magisterskiej na temat „ Ewolucja małżeńskich ustrojów majątkowych” z wynikiem bardzo dobrym 
 • 19 luty 2007 r. zatrudnienie na macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy. 
 • 1 marca 2007 r. opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie w zakresie prawa cywilnego
 • 1 września 2014 r. opiekun Koła Naukowego z Prawa rodzinnego Familiae.
 • 1 listopada 2013 r. Kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie (do 1 listopad 2016)
 • 19 luty 2015 r. zatrudnienie na macierzystej uczelni na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego 
  (w 2017 roku zmiana nazwy na Zakład Prawa Cywilnego).
 • 23 kwiecień 2016 - wybrany na członka Rady Wydziału 2016-2020
 • październik 2016 - powołanie przez Rektora UR na Rzecznika Dyscyplinarnego ds.studentów

Działalność pozaakademicka
 • 1 lipca 2011 r. uchwałą Prezydium Podkarpackiego Stałego Sądu Polubownego- Arbitrażowego jednomyślnie rekomendowany do wpisania     na listę stałych arbitrów i mediatorów w sprawach cywilnych 
 • 29 czerwca 2012 r. zatrudnienie w Zespole Adwokackim nr 3 w Rzeszowie
 • 20 grudnia 2013 r. uchwałą Zarządu Oddziału TNOiK w Rzeszowie powołany na Dyrektora Podkarpackiego Centrum Mediacji
      w Rzeszowie.
 • 25 marca 2014 r._wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
 • 27 październik 2015 r. - wpis na listę adwokatów w ORA w Rzeszowie, (nr legitymacji 1518010297, RZE/Adw/794)
 • październik 2016 - wyznaczenie na recenzenta zewnętrznego w Kwartalnika Rodzina i Prawo 
 • styczeń 2017 - przedsiębiorca w ramach s.c. - wydawnictwo branżowe

Uczestnictwo w seminariach
 • września 2007-2012 - uczestnictwo w seminariach naukowych w Katedrze Prawa Rodzinnego i Nauk o Rodzinie na Wydziale Prawa i Administracji KUL w Lublinie
 • wrzesień 2013 - do chwili obecnej- uczestnictwo w seminariach naukowych w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
 • styczeń 2017 - do chwili obecnej - uczestnictwo w seminariach naukowych Poznańskiego Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN w Poznaniu

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych
 • 15 listopada 2004 r. człokostwo w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie (rok zał.1925)
  -     uchwała nr 7/2004.
 • maj 2013 r. członek Rady Naukowej oraz Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie w kadencji 2013 -2017
 • 26 wrzesień 2017 - Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie w kadencji 2017-2021.

Współpraca międzynarodowa
 • 19-26 maj 2010 r. wizyta studyjna w Univercita degli Studi del Sannio Benevento we Włoszech w ramach projektu "Budowa potencjału Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 5-9 maj 2014 r.  przeprowadzenie wykładów w ramach programu ERASMUS PLUS na Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach;
        1) Marriage on the ground of International Private Law
        2) Issues of foreign Civil Acts as well as their transcription in the Polish Law
        3)The instytution of divorce in the Polish civil law 
 • 27 listopad 2014 wykłady gościnne na Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach;
    1) The regulations of the law of succession in the polish and international law
    2) The responsibility for delicts  
 • 4-8 maj 2015 r. przeprowadzenie wykładów gościnnych na Universidad Catolica de Valencia San Vincente Martin w Walencji;
         1) The responsibility for the inheritance debts in Polish and Spanish succesion law
         2) The responsibility for the debts of partnership and company
         3) Private international law in Poland and Spain
 • 11 styczeń - 12 luty 2016 - staż w kancelarii radców prawnych w Birmingham w Wielkiej Brytanii - Claim Time Solicitors
      celem obsługi klientów zagranicznych w zakresie:
     1) spraw karnych,
     2) spraw odszkodowawczych wynikających z wypadków samochodowych
     3) a także  
  zaniedbań medycznych.
     Staż obejmował równocześnie przygotowywanie pism;
    1) do Rapid Claim Settlement  
    2) do Criminal Injuries Compensation Authority  CICA
    3) do Motor Insurers Bureau MIB
    4) a także pism w zakresie skarg na zaniedbania medyczne placówek medycznych. 
 • 25-29 kwiecień 2016 r. przeprowadzenie wykładów w ramach programu ERASMUS PLUS na Pablo de Olavide University w Sewilli;
   1) Execution of the maintenance on the ground of regulation no 4/2009,
   2) Execution of the alimony on the ground of Convention on the Recovery Abroad of Maintenance New York 1956,
   3) The legal implications of the expression last will of devisor
   4) The legal consequences of termination of marriage
 

Prowadzone zajęcia
 • prawo rodzinne - ćwiczenia - kierunek Prawo - od 2007 roku do chwili obecnej
 • prawo rodzinne - ćwiczenia - kierunek Praca Socjalna - od 2013-2014
 • prawo rodzinne - ćwiczenia - kierunek Socjologia - od 2013 -2014
 • prawo rodzinne - wykład - kierunek Praca Socjalna - od 2013 -2014
 • prawo rodzinne - wykład - kierunek Socjologia - od 2013-2014
 • prawo rodzinne - wykład - kierunek Prawo - od 2013 roku do chwili obecnej
 • prawo rodzinne - wykład - przedmiot międzykierunkowy - od 2017 do chwili obecnej
 • prawo cywilne- część ogólna - ćwiczenia - kierunek Prawo - od 2010 roku do 2014 roku
 • prawo cywilne - część ogólna - wykład - kierunek prawo - od 2014 do chwili obecnej
 • prawo rzeczowe - ćwiczenia - kierunek Prawo - od 2010 do 2014 
 • prawo rzeczowe - wykład - kierunek Prawo - od 2014 do chwili obecnej
 • zobowiązania i prawo spadkowe - ćwiczenia - kierunek Prawo - od 2010 do 2012
 • prawo lokalowe - wykład - kierunek Prawo - od 2013 do chwili obecnej
 • mediacje sądowe - wykład - Studia Podyplomowe Negocjacje i Mediacje - od 2013 do chwili obecnej
 • seminaria licencjackie z prawa cywilnego - kierunek administracja - od 2014 do chwili obecnej
 • seminaria magisterskie z prawa cywilnego - kierunek prawo - od 2017
 • organy ochrony praw pacjenta - Studia Podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego - ...
   
      Ilość wypromowanych prac licencjackich; 19 
     
Wygłoszone referaty:

1. Zagrożenia małżonka w świetle ustawy o emeryturach kapitałowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”, Radom 17 marca 2011 roku - Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej,
2. Problem kolizji przepisów kc i kro w sprawie zasad zarządu przedsiębiorstwem nabytym lub utworzonym przez małżonka za środki mieszane, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt."50 lat kodeksu cywilnego", Kraków 15/16 kwietnia 2014 r.- Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Opolski,
3. Mediacje rodzinne jako przedmiot ugody mediacyjnej, II Euroregionalna Konferencja Naukowa "Mediacja - między teorią a praktyką, Rzeszów 15 maja 2014 r. - Uniwersytet Rzeszowski oraz Związek Euroregion Karpacki,
4. Podstawy obowiązku alimentacyjnego wobec pasierba, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Prawo cywilne - stanowienie, stosowanie, wykładnia - w 100 rocznicę urodzin prof.J.Ignatowicza, Lublin 20-21 listopad 2014 r. - UMCS.
5. Egzekucja alimentów z Wielkiej Brytanii w świetle przepisów rozporządzenia 4/2009, Ogólnopolskie seminarium naukowe - Alimenty w teorii i praktyce, Rzeszów 20 marzec 2015 r., UR.
6. Pojęcie domownika na gruncie regulacji cywilnoprawnych, Ogólnopolska konferencja naukowa, prawo cywilne - wczoraj i dziś, Lublin 21 kwietnia 2015 r., KUL
7. Tajemnica danych identyfikujących rodziców biologicznych przysposobionego w perspektywie prawnoporównawczej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Tajemnice w prawie, 8 maja 2015 r., Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej,
8. Kauzalność świadczenia alimentacyjnego w polskim prawie rodzinnym, Annual International Conference on comparative law - Law of obligations surrounded by other normative system, 6-7 listopad 2015 r., Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie,
9. Pokrewieństwo prawne nasciturusa - Nasciturus pro iam nato habetur, o ochronę dziecka poczętego i jego matki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Uniwersytet Wrocławski, 20 listopad 2015.
10. Ewolucja stosunku alimentacyjnego - Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej, Międzynarodowa Konferencja naukowa - Supraśl - Uniwersytet Białostocki- Wydział Prawa - 19-21 maja 2016
11. Uwagi na temat umowy alimentacyjnej i kontraktów quasi-alimentacyjnych - VI Zjazd Cywilistów - Prawo kontraktów - Ogólnopolska konferencja Naukowa, 21-23 września 2016, Szczecin - Międzyzdroje - Uniwersytet Szczeciński
12. Uwagi na temat pieczy naprzemiennej - Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym - Ogólnopolska Konferencja Naukowa 7-8 listopad 2016, Uniwersytet Rzeszowski
13. Alimentacja dziecka w Japonii wobec działań rozwodowych rikon katsudo - przyczynek do refleksji nad naturą instytucji rodzinno-prawnych dla polskiego badacza prawa, IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki 17-19 maja 2017 Toruń, Towarzystwo Azji i Pacyfiku -Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
14. Władza rodzicielska nad pasierbem - ujęcie modelowe na przykładzie brytyjskiego ustawodawstwa, Evolution of Law SWPS Warszawa 9 czerwca 2017 r.

Referaty wygłoszone na seminariach naukowych Poznańskiego Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN w Poznaniu

1. Zarząd środkami o specjalnym przeznaczeniu, seminaria naukowe PAN w Poznaniu, 29 maj 2017 r., 

Przeprowadzone szkolenia:
      - 8 maj 2013 r. - postępowanie egekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych - szkolenie dla Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie  
      - 8 listopad 2013 r.- świadomość społeczna pieczy zastępczej i następczej - wykład w ramach I Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej                                           w Rzeszowie
      - 7 kwietnia 2014 r. - zaprzeczenie ojcostwa w aspekcie praktycznym - szkolenie dla studentów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
      - 26 maj 2014 r. - alimentacja ojczyma lub macochy przez pasierba na gruncie art 144 kro - szkolenie dla studentów Uniwersyteckiej Poradni                                     Prawnej
      - 6-7 listopad 2014 r.- alimentacja w europejskim prawie wspólnotowym - wykład w ramach II Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej 
                                     w Rzeszowie 
      - 2 maja 2016 r. - szkolenie ramowe z zakresu podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej z punktu widzenia                    
                                   pełnomocnika stron w aspekcie materialnym i procesowym 
      - 15 marca 2017 r.- obowiązek alimentacyjny w prawie japońskim - wykład praktyczny dla Koła Naukowego Komparatystyki Prawa 
                                      Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Organizacja konferencji i seminariów
1. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego ogólnopolskiego seminaroum naukowego - Alimenty w teorii i praktyce, które odbyło się 20 marca 2015 r.
2. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego ogolnopolskiej konferencji naukowej - Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, które odbyło się 7-8 listopada 2016 r.

Czynny udział w konferencjach i dorobek naukowy znajdują się w zakładce "dorobek naukowy"

Zainteresowania naukowe; prawo rodzinne, akta stanu cywilnego, ubezpieczenia społeczne, prawo rzeczowe, historia prawa, prawo prywatne międzynarodowe, prawo Azji Wschodniej (Japonia, Chiny).
Swoje badania naukowe obecnie koncentruję na czynnościach konwencjonalnych oraz ich znaczeniu w systemie prawa, pieczy zastępczej, jak również pozycji prawnej dziecka w prawie rodzinnym.
Zainteresowania, hobby;  architektura (postmodernistyczna, bioekstensywna, biomimitektura, modernizm organiczny), religioznawstwo, publicystyka regionalna, film, kolarstwo.

INNE:

J.M.Łukasiewicz w bazie ludzie - nauki 

J.M.Łukasiewicz w biuletynie Człowiek-Rodzina-Prawo, s.16 

J.M.Łukasiewicz na liście Arbitrów i mediatorów

J.M.Łukasiewicz w bazie Biblioteki UR

Kreator strony - przetestuj